Risicoprofiel

Op verschillende websites van financiële instellingen treft u een zogenaamde risicoprofielschets aan.
Door enkele vragen te beantwoorden (soms zelfs per sms) is men daar in staat om snel even uw risicobereidheid vast te stellen. Vaak wordt er vervolgens bij deze risicobereidheid een bepaald (huis)fonds aangeboden dat "precies" bij u past.

Bij Total Investment Services proberen wij u niet in een bepaald vakje te zetten. Wij verkopen geen standaardfondsen. U bent niet alleen uniek, ook uw situatie en persoonlijke doelstellingen vereisen maatwerk. Wij zijn van mening dat pas na een persoonlijk gesprek een goed beleggingsbeleid voor u opgesteld kan worden. Ons beleggingsbeleid gaat dan ook verder dan de verkoop van een standaard (beleggings)fonds.

Om u toch een idee te geven van de door ons gehanteerde risicoprofielen geven wij u daarvan hieronder een beschrijving waarbij wij benadrukken dat uw portefeuille geheel conform uw persoonlijke wensen en uw doelstellingen zoals wij die met u vaststellen zal worden opgebouwd.

Model Defensief (Zeer Defensief tot Defensief)

Deze profielschets is met name bedoeld voor beleggers met een duidelijke afkeer van risico en/of een relatief korte beleggingshorizon, die niet in zakelijke waarden willen beleggen. Daarnaast is deze geschikt voor beleggers voor wie instandhouding van het vermogen al dan niet in combinatie met het genereren van een vaste inkomensstroom zwaarwegende argumenten vormen. Het profiel kent een asset allocatie met overwegend vastrentende waarden of producten met een hoofdsom garantie (geheel of gedeeltelijk). De beleggingshorizon is minder van belang, maar over het algemeen langer dan 1 jaar voor Zeer Defensief oplopend tot circa 3 jaar voor Defensief.

Model Groei (Matig Defensief tot Matig Offensief)

Beleggingsprofiel met een goede spreiding over vastrentende en zakelijke waarden. Hierdoor kan worden geprofiteerd van de lange termijn stijging van zakelijke waarden zonder al te veel stabiliteit van de Cliëntrekening op te geven. De Cliëntrekening zal koersschommelingen wel in sterkere mate gaan volgen. Het profiel kent een asset allocatie met een groot deel belegd in vastrentende waarden of producten met een hoofdsom garantie (geheel of gedeeltelijk) en het overgrote deel in zakelijke waarden. De beleggingshorizon wordt verondersteld langer dan 5 jaar te zijn.

Model Offensief (Offensief tot Zeer Offensief)

In dit beleggingsprofiel wordt nadrukkelijk het accent gelegd op de mogelijkheid om te profiteren van de lange termijn groei van zakelijke waarden. De wens tot het in stand houden van het vermogen en het genereren van een vaste inkomensstroom zijn dan ook niet tot nauwelijks meer van belang. Met de verwachting van een hoger rendement neemt ook het risico van de Cliëntrekening duidelijk toe in enig jaar. Het profiel kent een asset allocatie met een zeer groot deel in zakelijke waarden en in mindere mate in vastrentende waarden of producten met een hoofdsom garantie (geheel of gedeeltelijk). Indien gekozen wordt voor “zeer offensief” zal de weging naar zakelijke waarden verder toenemen waarbij het defensievere deel volledig kan verdwijnen. Gezien de toegenomen risico’s neemt de beleggingshorizon toe tot ongeveer 10 jaar voor de keuze Offensief en voor de Zeer Offensieve keuze dient gedacht te worden aan een beleggingshorizon van meer dan 10 jaar.

Risico’s

In het zeer offensieve profiel wordt in principe strategisch voornamelijk in zakelijke waarden belegd. Binnen dit profiel kan een uitbreiding plaatsvinden met betrekking tot het gebruik van bevoorschotting, agressieve derivaten strategieën maar ook bijvoorbeeld een eenzijdige allocatie van middelen over landen, sectoren en/of fondsen, een combinatie daarvan alsmede deelnemingen in beleggingen met een restrictie zoals Pré-IPO’s, restricted aandelen, private placements en minder gereguleerde effectenbeurzen. De risico’s en kenmerken zijn uitvoerig beschreven in bijlage I van de beheerovereenkomst. Het directe gevolg van deze beleggingen zal zijn dat het risico van een dergelijke Cliëntrekeningsamenstelling aanmerkelijk boven het niveau van een Cliëntrekening met volledig vrij verhandelbare waarden zal komen te liggen. Een inschatting van het historisch risico is echter niet te geven en sterk afhankelijk van het gebruik en de mate van toepassing van genoemde instrumenten binnen de Cliëntrekening. Het profiel is geschikt voor beleggers die een actief en agressief beleid binnen hun Cliëntrekening nastreven en daarbij het hogere risico en de forse waarde fluctuaties accepteren. Ook is het geschikt voor beleggers die een deel van hun vermogen voor dit specifieke profiel hebben afgescheiden of bestemd. Gezien het hoge risico moet gedacht worden aan een beleggingshorizon van tenminste 10 jaar.

Gezien de specifieke opbouw van dit risicoprofiel is het onmogelijk een verwachting uit te spreken met betrekking tot eventuele rendementen en bijbehorende risico’s.