Beloningsbeleid Total Investment Services B.V.

 1. INLEIDING
  Het beloningsbeleid van TIS is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste, duurzame en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.m. dat TIS, waar mogelijk, zal voorkomen dat medewerkers door beloningen worden geprikkeld tot onzorgvuldig handelen zowel bij de intake van een potentiele belegger als de periode daarna.

 2. ACHTERGROND
  In 2015 trad de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking. Deze wet bevat een breed pakket aan regels voor het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Ook is de Regeling Beheerst Beloningsbeleid op TIS van toepassing.

 3. UITGANGSPUNTEN BELONINGSBELEID
  Bij het opstellen van het beloningsbeleid van TIS zijn diverse uitgangspunten gehanteerd. Het beloningssysteem voldoet aan de volgende punten:

  • De beloningen binnen TIS zijn marktconform om goed gekwalificeerd personeel te kunnen aantrekken en behouden;
  • Het beloningsbeleid is maatschappelijk verantwoord/gerechtvaardigd;
  • De beloningen zijn gebaseerd op een lange termijn doelstelling;
  • Het zorgvuldig omgaan geldnemers als geldgevers staat centraal;
  • Het beloningsbeleid is transparant;
  • Het beloningsbeleid is eenvoudig geformuleerd;
  • Het beloningsbeleid voldoet aan nationale en internationale wet- en regelgeving;
  • Het beloningsbeleid kent geen ruimte voor variabel inkomen;
  • Het beloningsbeleid is duurzaam.

 4. RISICOBEHEERSING
  Het beloningsbeleid van TIS is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldig behandeling van haar klanten. Een onjuist en/of onbeheerst beloningsbeleid kan namelijk gevolgen hebben voor TIS met betrekking tot:

  • De continuïteit;
  • De beheersbaarheid van personeelskosten;
  • Een onzorgvuldige behandeling van klanten en;
  • Verloop van personeel.
   
  Periodiek (minimaal jaarlijks) maakt het Bestuur een risicoanalyse van het beloningsbeleid, waarbij de risico’s inzichtelijk worden gemaakt en de effectiviteit van beheersmaatregelen getoetst. Op basis van deze analyses worden (aanvullende) beheersmaatregelen getroffen en verwerkt in het beloningsbeleid.

 5. BESCHRIJVING FUNCTIEWAARDERING
  TIS hanteert een beloningsbeleid waarbij per functie de marktconformiteit van de beloning wordt beoordeeld.

  Functiewaardering bestaat binnen TIS uit de volgende componenten:
  • Functieprofiel;
  • Salarisstructuur die bestaat uit: vast salaris en een onkostenvergoeding en;
  • Een beoordelingssystematiek bestaande uit een jaarlijks functioneringsgesprek, o.m. m.b.t. ontwikkeling.

  De volgende beloningscomponenten komen binnen TIS voor:
  • Vaste beloningen: deze beloningen weerspiegelen de relevante werkervaring en organisatorische verantwoordelijkheid. Deze beloningen zijn vastgesteld op basis van vergelijkbare functies/marktconformiteit. Inschaling is onder meer afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks wordt een vakantietoeslag van 8% uitgekeerd onafhankelijk van het bedrijfsresultaat. Jaarlijks kan een loonsverhoging plaatsvinden.
  • Onkostenvergoeding: het personeel ontvangt een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor telefoonkosten en studiekosten.

 6. BEOORDELING EN VERHOGING BELONING
  Jaarlijks houdt het Bestuur een beoordelings- en ontwikkelingsgesprek met de medewerkers van TIS. Daarin worden afspraken en doelen gesteld en worden onder meer de volgende criteria meegewogen in de beoordeling.

  • Behalen van de resultaat- en ontwikkelingsafspraken. De resultaatafspraken bestaan uit het behalen van specifieke meetbare doelstellingen (bijvoorbeeld het afronden van een project of het behalen van een bepaalde productiviteitsdoelstelling). De prestatiecriteria bevatten geen prikkels tot het nemen van onverantwoorde risico’s en beslaan zowel het lopende jaar als ook de langere termijn.
  • Daarnaast geldt dat er naast bovenstaande niet financiële-prestatiecriteria ook ontwikkelingsafspraken worden vastgelegd, gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Tijdens het beoordelings- en ontwikkelingsgesprek bepalen medewerker en leidinggevende van TIS samen of de afspraken binnen de strategie en meerjarenplannen van TIS passen en bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerker.
  • De ontwikkeling van de medewerker in het algemeen; wordt gekeken naar het volgende:

   • Vakbekwaamheid/deskundigheid;
   • Flexibiliteit;
   • Kwaliteit van de werkzaamheden;
   • Collegialiteit;
   • Besef en kennis SFDR;
   • Commerciële resultaten;
   • Zelfstandigheid;
   • Klantgerichtheid en;
   • Motivatie.

 7. DUURZAAM BELONINGSBELEID
  De SFDR schrijft voor dat het beloningsbeleid een gezond en doeltreffend risicobeheer met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s moet stimuleren waarbij medewerkers niet mogen worden aangezet tot het nemen van buitensporige (duurzaamheids)risico’s. Dit houdt in dat medewerkers geen extra variabele beloning ontvangen voor het beheren van een duurzame beleggingsbeleggingsportefeuilles ten opzichte van medewerkers die niet duurzame beleggingsbeleggingsportefeuilles beheren.

 8. EVALUATIE BELONINGSBELEID
  Jaarlijks wordt door het Bestuur een risicoanalyse uitgevoerd. Tevens vindt een evaluatie plaats van het beloningsbeleid. Daarbij worden de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht gehouden en wordt het volgende beoordeeld:

  • In hoeverre het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen voldoet;
  • Of er wijzigingen  in wet- en regelgeving zijn die aanpassing van het beloningsbeleid vergen;
  • Of de prestatiecriteria herzien of uitgebreid moeten worden en;
  • Of bepaalde medewerkers salarisverhoging hebben gekregen;
  • De duurzaamheid van het beloningsbeleid.

Download ons beloningsbeleid als Word-document