Beleid inzake Duurzaamheid

Beleid inzake Duurzaamheid

Beleid inzake Duurzaamheid

Total Investment Services (TIS) biedt aan haar relaties individueel onafhankelijk vermogensbeheer. 

Hieronder omschrijven wij hoe wij omgaan met duurzaamheid in ons beleggingsbeleid.

Wat is duurzaamheid?

De Verenigde Naties heeft in 1987 duurzaam gedefinieerd als: "de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen".

De omschrijving volgens Wikipedia is veel uitgebreider:

De term duurzaam goed wordt in de economische wetenschap gebruikt om goederen te duiden die niet onmiddellijk slijten, of, om preciezer te zijn, hun nut in de loop van de tijd vrijgeven, en niet in één keer geconsumeerd worden. Zaken zoals bakstenen of juwelen kunnen als perfect duurzame goederen beschouwd worden, daar deze nagenoeg nooit versleten raken; hoog-duurzame goederen zoals koelkasten, auto's en klassieke mobiele telefoons hebben gewoonlijk drie of meer jaren nut. 

Bekende duurzame consumentengoederen zijn auto's huishoudelijke apparaten, meubilair en speelgoed.

Niet-duurzame goederen (ook wel aan geduid als soft goods of fast-moving consumer goods) zijn het tegenovergestelde van duurzame goederen; hieronder worden goederen verstaan die hetzij in één keer opgebruikt worden (eten, benzine), hetzij die een levensduur van minder dan drie jaar hebben (rol wc-papier, smartphones, e.d.).

Waar duurzame goederen zowel gehuurd als gekocht kunnen worden, kunnen niet-duurzame goederen meestal niet gehuurd worden. Waar de aanschaf van duurzame goederen meestal wordt gerekend tot de investeringsvraag van goederen, vallen niet-duurzame goederen veelal onder de consumptieve vraag.

Door de Europese Unie is een Action plan for financing Sustainable Growth" opgesteld,  de Europese Verordening 2019/2088 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is hiervan een onderdeel. Hierin staan nieuwe regels met betrekking tot:

  • Duurzame informatievoorziening (Informatieverschaffingverordening),
  • Duurzame classificaties (Taxonomie)
  •                o             Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen,
  • Duurzame benchmarks (Benchmarkverordening)
  •                o             EU klimaattransitie benchmarks.Met ingang van 10 maart 2021 is de informatieverschaffingsverordening van toepassing. Deze verordening:

  • Stelt geharmoniseerde regels vast over het verschaffen van informatie met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's en het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op duurzaamheid in procedures en, voor zover financiële producten als duurzaam worden gepromoot (duurzame financiële producten), informatie over de duurzaamheid van deze producten.

De praktische uitvoering van de Verordening is voor (aankomende) cliënten van TIS wordt hier later uitgelegd en toegelicht.

Total Investment Services wil zich niet beperken in haar keuze van beleggingsuniversum en geen sectoren uitsluiten (behalve natuurlijk de reeds uitgesloten sectoren als bedrijven die clusterbommen vervaardigen e.d, Hoewel ook daarbij geconstateerd kan worden dat het principiële verbieden van clusterbommen, slechts gold zo lang de NATO ze niet wilde gebruiken).

Total Investment Services let bij haar beleggingskeuzes evenwel op de drie ESG principes: Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Ons beleggingsbeleid is echter niet sec gericht op financiële producten die duurzaam beleggen ten doel hebben, de zogeheten impact beleggingen. Ook voeren wij geen producten met ons eigen label.

De criteria van of iets wel of niet duurzaam dan wel milieutechnisch acceptabel is, is immer aan verandering onderhevig. Als recent voorbeeld vermelden wij hier de biomassacentrales. De duurzaamheidsrisico's en de mogelijk negatieve effecten daarvan op de waarde van de beleggingen zijn veelal niet goed in te schatten. Dat geldt ook voor de mogelijk ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Deze nemen wij dan ook niet expliciet mee in onze besluitvorming.

Ook voor de producties van zonnepanelen en windmolens wordt gemakshalve vergeten dat deze zeer energie-intensief en milieuonvriendelijk zijn en het vele jaren vergt alvorens dit weer is goedgemaakt. Laat staan dat de ruimtelijke footprint er van, vele malen groter is dan die van (tot voor kort in de ban geraakte) kerncentrales).

Daarnaast vergt de productie van de uitstootvriendelijke elektrische voertuigen (zoal bv de TESLA) een veelvoud aan koperbedrading welke echt eerst gedolven en omgesmolten dient te worden tot een verwerkbaar product. En wat te denken van de grondstoffen voor de lithium-Ion batterijen waarvoor men nog immer geen oplossing heeft indien de vervangingsmarkt zich over niet al te lange termijn gaat aandienen. 

Dit impliceert niet dat Total Investment Services een tegenstander van verduurzamen is of de klimaatverandering ontkent. Wel dat wij kritisch zijn op de maatregelen die men treft en oplegt onder deze grote mantel. Een besluit dat geheel Nederland van "het aardgas af moet" zonder daarvan de consequenties te overzien dan wel daar eerlijk over te zijn, zoals ontelbare windmolens en onafzienbare oppervlakten met zonnepanelen alsmede een gigantische investering per huishouden in isolatie en warmtepompen, mag ons inzien niet zonder uitvoerig overleg en duidelijkheid plaatsvinden.

Wanneer wij bewust negatieve effecten op gebied van ESG wel aantoonbaar kunnen kwantificeren, streven wij ernaar deze mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen. Tot nu toe blijkt dat het classificeren van duurzaamheids beleggingen, praktisch onmogelijk is, laat staan wanneer het de combinatie van E, of S, of G. betreft, want dan gaat ook nog eens de E, S, of G. ten koste van een van de andere 2.

Tot dat hier duidelijkheid en objectiviteit in mogelijk is, zal TIS dit eerlijk en transparant aan haar (toekomstige) cliënten herhaaldelijk informeren.

Voor verdere informatie en achtergronden verwijzen wij naar:

-       Harry Geels: Ineens staat het ESG-concept serieus ter discussie | Financial Investigator

-       https://www.wsj.com/finance/investing/environmental-social-governance-investing-progressive-end-7ed70c34

 

Hierna publiceren wij het door de EU-regelgeving verplichte document mbt duurzaamheid ter aanvulling op het voorgaande

Alsmede het beloningbeleid:

 

Uiteraard is het mogelijk om met u van gedachten te wisselen hoe wij met voornoemd onderwerp in uw specifieke beleggingsportefeuille omgaan. Het blijft immers individueel beheer en dus maatwerk.