Beleid inzake belangentegenstellingen Total Investment Services B.V.

 

 1. INLEIDING
  Dit beleid heeft tot doel een transparant en eerlijk kader te bieden voor het omgaan met belangentegenstellingen in het kader van vermogensbeheer. Het is essentieel om het vertrouwen van onze klanten te behouden en ervoor te zorgen dat hun belangen te allen tijde worden beschermd. Dit beleid is van toepassing op alle betrokken partijen binnen Total Investment Services B.V. (TIS), inclusief medewerkers, bestuurders en eventuele andere gelieerde partijen.

 2. DEFINITIE VAN BELANGENTEGENSTELLINGEN
  Belangentegenstellingen doen zich voor wanneer TIS is betrokken is bij een situatie waarin de belangen van de klant niet in overeenstemming zijn met de belangen van het bedrijf of zijn medewerkers. Dit kan zich voordoen in verschillende scenario's, waaronder:
  • Financiële belangen: Wanneer het bedrijf of zijn medewerkers een financieel belang hebben bij een beleggingstransactie of -aanbeveling die afwijkt van het belang van de klant.
  • Persoonlijke belangen: Wanneer medewerkers persoonlijke belangen hebben die van invloed kunnen zijn op hun objectiviteit bij het nemen van beleggingsbeslissingen.
  • Gelieerde belangen: Wanneer het bedrijf banden heeft met andere organisaties of partijen die een direct of indirect belang hebben bij een beleggingstransactie of -aanbeveling.

 3. IDENTIFICATIE VAN BELANGENTEGENSTELLINGEN
  TIS zal proactief belangentegenstellingen identificeren en documenteren om mogelijke conflicten te kunnen herkennen. Dit omvat een regelmatige beoordeling van interne processen, werknemersbelangen, gelieerde partijen en andere relevante factoren die van invloed kunnen zijn op de objectiviteit en het belang van de klant.

 4. BEHEER VAN BELANGENTEGENSTELLINGEN
  Om ervoor te zorgen dat belangentegenstellingen op een eerlijke en transparante manier worden aangepakt, zijn de volgende maatregelen genomen:
  • Procedures en richtlijnen: TIS heeft interne procedures en richtlijnen geïmplementeerd om belangentegenstellingen te voorkomen, te beheren en te openbaren. Deze procedures worden regelmatig herzien en bijgewerkt om relevant te blijven.
  • Onafhankelijkheid en objectiviteit: Medewerkers van TIS dienen te allen tijde onafhankelijk en objectief te handelen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Ze moeten vermijden dat hun persoonlijke belangen hun oordeel beïnvloeden en moeten mogelijke conflicten melden aan de aangewezen interne instantie.
  • Transparantie en openbaarmaking: TIS zal klanten informeren over mogelijke belangentegenstellingen die van invloed kunnen zijn op hun belangen. Dit omvat het verstrekken van heldere en begrijpelijke informatie over de aard van de tegenstelling, het potentiële risico dat dit met zich meebrengt en de maatregelen die worden genomen om de impact te beperken.
  • Interne controle en toezicht: Houdt regelmatig intern toezicht om te controleren of het beleid met betrekking tot belangentegenstellingen effectief wordt nageleefd. Eventuele tekortkomingen of schendingen worden serieus genomen en er worden passende corrigerende maatregelen genomen.

 5. TRAINING EN BEWUSTWORDING
  TIS heeft training en bewustmakingsprogramma's geïmplementeerd om alle betrokken medewerkers op de hoogte te stellen van het belang van het omgaan met belangentegenstellingen en de naleving van het beleid. Nieuwe medewerkers ontvangen bij indiensttreding passende training, terwijl bestaande medewerkers regelmatig worden bijgeschoold.

 6. EVALUATIE EN HERZIENING VAN HET BELEID
  Het beleid met betrekking tot belangentegenstellingen zal regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden herzien om ervoor te zorgen dat het effectief blijft in het omgaan met mogelijke conflicten. Eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving of bedrijfsomstandigheden worden meegenomen in de evaluatie.


Door het implementeren van dit beleid voor belangentegenstellingen in vermogensbeheer streven we ernaar om de integriteit van ons bedrijf te waarborgen en het vertrouwen van onze klanten te behouden. We zullen altijd de belangen van onze klanten vooropstellen en zorgen voor eerlijke en transparante dienstverlening.

Download ons beleid als Word-document