Bazel-Informatie

Bazel-Informatie, Pilaar 3

Total Investment Services BV (TIS) hecht veel waarde aan transparantie en inzichtelijkheid voor haar cliënten, medewerkers en toezichthouders.

Daartoe voldoen wij natuurlijk vanzelfsprekend aan alle wettelijke eisen, maar staan wij daarbij te allen tijde open voor welke vragen op welk gebied dan ook, voor zover die al niet:

 • op onze site,
 • in de frequently asked questions,
 • in onze correspondentie,
 • in onze overeenkomsten effectendienstverlening van ca 20 pagina’s,
 • onze toelichting,
 • explicaties,
 • begeleidende brieven,
 • regelmatige informatie voorziening, schriftelijk en per e-mail,
 • persoonlijk en telefonisch contacten,
 • kwartaaloverzichten,
 • modelportefeuilles met dagelijks (markt) commentaar,
 • Flash info’s

zijn beantwoord.

Daarenboven hebben wij een actief risicobeleid waarbij wekelijks , maar ook naar mate zich een potentieel Bazel risico voordoet, dagelijks overleg hebben tussen bestuur en zo nodig met de specialistische medewerkers in het bijzonder compliance.

De meest reële bedreigingen met betrekking tot de continuïteit van TIS welke ook regelmatig worden bestudeerd komen hierna aan de orde, waarbij tevens een toelichting en informatie voor verdere informatie wordt gegeven.

Belangrijk voor de TIS-cliënten is dat zelfs al zou de continuïteit van TIS om wat voor reden, zie verderop, in gevaar komen, dan nog zijn de cliënt rekeningen volledig buiten elke aansprakelijkheid van TIS, en kunnen de cliëntbezittingen niet aangetast worden door schuldeisers op TIS. Het risico op dit gebied is voor de cliënt dus uiterst miniem.

En zou dan toch, ondanks alle voorzorgen, eigenvermogens eis TIS en De Nederlandsche Bank (DNB) controle daarop, TIS ophouden te bestaan, dan houdt de cliënt zijn eigen beleggingsrekening (gescheiden van de TIS bezittingen en schulden) en hoeft dan slechts op zoek te gaan naar een andere vermogensbeheerder.

Vorenstaande wordt bekrachtigd door de tripartiete overeenkomst die door depotbank, cliënt(en) en TIS bij het openen van de rekening wordt getekend.

Wet op het Financieel Toezicht (Wft)

Total Investment Services is in het bezit van de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en treedt op als beleggingsadviseur en vermogensbeheerder zoals omschreven in de Wft.

De toename van wet- en regelgeving heeft natuurlijk ook als gevolg een toename in kosten en managementtijd voor TIS. Wij doen er alles aan om aan deze toename te voldoen, zodanig dat het de dienstverlening aan de cliënten optimaliseert.

Wij monitoren en evalueren de ontwikkelingen in deze zeer regelmatig en nauwgezet.

Depotbank

Voor de afwikkeling van onze diensten (effectenbewaargeving en orderafhandeling) wordt (verplicht) gebruik gemaakt van gerenommeerde bankinstellingen alwaar relaties gepersonaliseerde eigen rekeningen aanhouden.

TIS is afhankelijk van de solvabiliteit van haar financiële partners. Een van de manieren om deze afhankelijkheid te verkleinen is om altijd met meerdere partijen zaken te doen opdat concurrentie, vergelijking en op een ander terugvallen, snel mogelijk is.

Vanzelfsprekend vertrouwen wij niet alleen (maar wel grotendeels) op toezichthouders die de soliditeit en continuïteit van onze depotbanken in de gaten houden.

Wij zij ook steeds bezig om te bewerkstelligen dat onze cliënten ‘best execution’ krijgen.

Securisatie

In Nederland zijn de meeste (toonder-)effecten, in ieder geval alle courante effecten die genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam, onderworpen aan de Wet giraal effectenverkeer ("Wge"). De depotbanken waarmee Total Investment Services samenwerkt zijn aangesloten bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer (Necigef in de toekomst Euroclear).

Effecten die door Necigef worden aangewezen maken deel uit van een zogenaamd verzameldepot en vormen zo geen onderdeel van het vermogen van de depotbank en vallen hiermee buiten een eventueel faillissement van de bank.

Voor de bewaargeving van effecten die niet onder de Wge ressorteren (veelal effecten genoteerd aan buitenlandse beurzen) zijn door de depotbanken, waarmee Total Investment Services samenwerkt, zorgvuldig hoogwaardige externe partijen geselecteerd, door de depotbanken en gecontroleerd door de toezichthouders.

Depositogarantiestelsel

Per 1 januari 2007 is de Wet toezicht kredietwezen 1992 ingetrokken en daarmee is ook de Collectieve Garantie Regeling van De Nederlandsche Bank komen te vervallen. Per 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht geworden. Onderdeel hiervan is het Depositogarantiestelsel, de opvolger van de Collectieve Garantie Regeling. Inhoudelijk is het nieuwe depositogarantiestelsel nauwelijks veranderd, behalve dat de maximale hoogte van de uitkering is verhoogd en dat er een beperkt eigen risico is ingevoerd.

Het nieuwe depositogarantiestelsel houdt in het kort het volgende in: mocht een bank (depotbank in dit geval) waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is, niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement), dan garandeert het depositogarantiestelsel een bedrag van EUR 100.000* per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een gezamenlijke rekening van twee of meer personen geldt dit per persoon. Particulieren maar ook kleine ondernemingen (te weten ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren) kunnen een beroep doen op dit depositogarantiestelsel. Voor een nadere uitleg van het depositogarantiestelsel en de actuele garantie getallen, verwijzen wij naar de site van De Nederlandsche Bank www.dnb.nl.

*De minister van Financiën heeft deze garantie eind 2010  definitief verhoogd van eur 20.000 naar eur 100.000.

BeleggersCompensatieStelsel

De naam van de BeleggersCompensatieRegeling (BCR) is met de invoering van de Wft gewijzigd in BeleggersCompensatieStelsel (BCS).

Naast het Depositogarantiestelsel voorziet de Wet op het financieel toezicht (Wft) middels het beleggerscompensatiestelsel in een vergoeding tot een maximum van EUR 20.000 per persoon. Op dit punt is er met de invoering van de Wft niets veranderd.

Het nieuwe beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel zijn in de Wft geregeld in de artikelen 3:258 tot en met 3:267 en nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggercompensatie en depositogarantie Wft (Stb.2006, 507) De geldende wetteksten van de Wft en van dit Besluit zijn te raadplegen via www.wetten.nl.

De overeenkomst van effectendienstverlening die u met Total Investment Services heeft afgesloten (of gaat afsluiten), valt onder het beleggerscompensatiestelsel..

Het beleggerscompensatiestelsel is van toepassing op in Nederland gevestigde vergunninghouders die bij de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") zijn geregistreerd. Deze garantieregeling is een verplichte voorzieningenpot die door de vergunninghouders middels een jaarlijkse bijdrage wordt gevuld. De uitvoering van het beleggerscompensatiestelsel berust bij De Nederlandsche Bank. Op basis van deze regeling hebben particuliere cliënten van financiële ondernemingen, zoals Total Investment Services, recht op een maximaal bedrag van Eur 20.000 per cliënt indien de vergunninghoudende instelling onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en/of gelden waar de cliënten recht op hebben. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij een faillissement of surseance van betaling van de financiële onderneming. Total Investment Services houdt overigens geen effecten en/of gelden onder zich van haar cliënten. Dit is haar uitdrukkelijk verboden uit hoofde van de hierboven genoemde vergunningen weke Total Investment Services heeft inzake haar effectendienstverlening. De kans dat u met succes een beroep op de BCS kunt doen is uiterst miniem. Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat het beleggerscompensatiestelsel uitdrukkelijk niet bedoeld is voor de compensatie van verliezen voortvloeiende uit beleggingen..

Beleggersprofiel

Total Investment Services werkt met diverse zogenaamde beleggersprofielen.

Het overeengekomen beleggersprofiel is het uitgangspunt voor het beheer van uw portefeuille en de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, opties en overige derivaten, vastgoed(fondsen), overige beleggingsfondsen, liquiditeiten en dergelijke. Het profiel komt tot stand na een uitgebreide inventarisatie en zal regelmatig in een revisiegesprek opnieuw worden getoetst aan de actualiteit. Het beleggersprofiel wordt schriftelijk bevestigd..

Financiële soliditeit

Total Investment Services deponeert en publiceert jaarlijks haar jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel. Indien u wenst kunt u deze opvragen via de website van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl. Vervolgens gaat u naar: “Zoeken in Handelsregister" vult u bij bedrijfsnaam "Total Invest" en plaats "Echteld" in. U krijgt vervolgens een overzicht van te kiezen documenten waaronder de laatste door ons gedeponeerde verkorte jaarcijfers.

Onze jaarcijfers zijn, zoals wettelijk voorgeschreven, voorzien van een RA accountantsverklaring.

Total Investment Services dient conform de Wft te voldoen aan minimum vermogenseisen. Deze eisen zijn wettelijk bepaald en worden elk kwartaal getoetst door De Nederlandsche Bank die belast is met het prudentieel toezicht .

Op basis van de minimum vermogenseisen en de aan De Nederlandsche Bank gerapporteerde cijfers is sprake van ruim voldoende eigen vermogen.

Helaas krijgen wij van DNB hier geen verklaring van (zij het dat TIS verplicht is bij een eventueel tekort op de vermogenseis, terstond aan te vullen, hetgeen ook weer door DNB wordt gecontroleerd, dus deze werkwijze geeft aan dat gedurende een jaar, TIS ook voldoet aan de vermogenseisen) en moet voor de openbaarmaking van deze informatie afgegaan worden op de jaarlijkse RA accountantsverklaring in de publicatiestukken bij de KvK

Total Investment Services mag op basis van de huidige vergunning geen eigen handelsposities innemen en handelt uitsluitend voor rekening en risico van haar relaties. Het bewaken van werkprocessen en beheersrisico's is een doorlopende activiteit.

Aandeelhouderschap

De aandelen van Total Investment Services zijn onderdeel van een groepsstructuur en worden gehouden door Galt BV. Voor KvK informatie hieromtrent, zie onder ‘Financiële soliditeit’.

Het minimum eigen vermogen en zoals eerder aangegeven: ruim meer, wordt binnen de holding/groep, aangehouden door Total Investment services BV.

Total Investment Services heeft geen andere activiteiten dan welke zijn toegestaan onder de door de AFM verstrekte vergunning.

ICT afhankelijkheid

Hierbij vinden maandelijks controles plaats en wekelijkse monitoring van alle systemen.

Alle systemen zijn meer dan dubbel uitgevoerd met een hoge mate van redundancy. Ook de afzonderlijke, decentrale back-ups per accountmanager dragen bij tot een hoge mate van bedrijfszekerheid.

Pandemie gevaar

Wij houden standaard buiten het kantoor een voorraad middelen ter voorkoming en vermindering van de verscheidene (medische) bedreigingen aan.

Ook de afzonderlijke, decentrale back-up werkplekken van de accountmanagers dragen bij tot een hoge mate van bedrijfszekerheid en verkleining van de besmettingskans (medische of elektronische virussen).

Bereikbaarheid

Wij hechten heel veel waarde aan bereikbaarheid. Naast een permanente telefonische bereikbaarheid, zijn er continu maatregelen van kracht om e-mails, faxen en brieven binnen redelijke termijnen te beantwoorden.